HISTORIA

Historia Applied Linguistics Papers sięga roku 1978, w którym prof. Franciszek Grucza powołał do życia Przegląd Glottodydaktyczny. Łącznie ukazało się 26 numerów Przeglądu Glottodydaktycznego – 20 pod redakcją prof. Franciszka Gruczy, 6 ostatnich pod redakcją prof. Sambora Gruczy. Zamieszczone w zakładce TOMY spisy treści wraz z anglojęzycznymi streszczeniami artykułów zaświadczają ponad 30-letnią historię Przeglądu Glottodydaktycznego oraz dokonania polskiej glottodydaktyki. W roku 2009 z inicjatywy prof. Sambora Gruczy podjęto decyzję o rozszerzeniu spektrum badawczego Przeglądu Glottodydaktycznego i zmieniono nazwę czasopisma na Lingwistyka Stosowana/ Applied Linguistics/ Angewandte Linguistik. Pod tym szyldem i redakcją prof. Sambora Gruczy opublikowano łącznie 24 numery czasopisma. W roku 2012 Lingwistyka Stosowana otrzymała 4 punkty na liście B MNiSW, a w roku 2015 – 13 pkt. Kolejna zmiana nazwy czasopisma, tym razem podyktowana staraniami zmierzającymi do jego jak najszerszego umiędzynarodowienia, nastąpiła w roku 2018, kiedy to czasopismo przyjęło nazwę Applied Linguistics Papers.

Od roku 1978, tj. roku powstawania Przeglądu Glottodydaktycznego, zakres badań glottodydaktycznych znacznie się poszerzył. Szczególnie intensywne poszerzenie perspektywy badawczej dokonało się po roku 2000. W efekcie tego rozwinęły się nowe kierunki badań w tym zakresie, m.in.: glottodydaktyczna lingwistyka korpusowa, glottodydaktyczna lingwistyka komputerowa, glottodydaktyka specjalistyczna, glottodydaktyka okulograficzna. Równolegle do glottodydaktyki, od wielu już dziesięcioleci, rozwija się także translatoryka i translodydaktyka. Także w jej obrębie powstały nowe kierunki badań, jak np. translatoryka okulograficzna, translatoryka legislatywna.

Upowszechnianiu wyników rozważań i badań naukowych z zakresu szeroko pojętej lingwistyki stosowanej miało służyć czasopismo Lingwistyka Stosowana. Pierwszy numer Lingwistyki Stosowanej ukazał się w połowie roku 2009. Rok ten ma on z dwóch powodów charakter symboliczny. Po pierwsze, dokumentuje powstanie pierwszego w Polsce czasopisma naukowego noszącego w tytule nazwę „lingwistyka stosowana”. Po drugie, dokumentuje na swoich łamach reaktywację Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej (PTLS), jaka miała miejsce podczas konferencji naukowej „Lingwistyka stosowana jako nauka”, zorganizowanej 17.04.2009 na Uniwersytecie Warszawskim.

Redakcja Applied Linguistics Papers pragnie w tym miejscu złożyć serdeczne podziękowania Panu Profesorowi Franciszkowi Gruczy za ciągłe wspieranie nowych projektów wydawniczych przyczyniających się do rozwoju polskiej szkoły lingwistyki stosowanej. Podziękowania składamy także wszystkim członkom Rady Naukowej Lingwistyki Stosowanej oraz Rady Naukowej Applied Linguistics Papers za chęć poświęcania swego cennego czasu na rzecz propagowania lingwistyki stosowanej jako nauki. Szczególnie serdecznie dziękujemy Pani Profesor Barbarze Z. Kielar za podjęcie się trudu przewodniczenia Radzie Naukowej w kadencji 2008–2012, Pani Profesor Ewie Wolnicz-Pawłowskiej za przejęcie przewodnictwa w Radzie w kadencji 2012–2016, a Panu Profesorowi Jerzemu Żmudzkiemu za przejęcie tego redakcyjnego obowiązku w roku 2016. Wszystkim autorom tekstów oraz recenzentom gorąco dziękujemy za przyczynienie się do urzeczywistnienia tego projektu.

prof. dr hab. Sambor Grucza
Redaktor naukowy