REDAKCJA

Redaktor naczelny
prof. dr hab. Sambor Grucza (Uniwersytet Warszawski) [o mnie]

Z-ca redaktora naczelnego
dr hab. Agnieszka Andrychowicz-Trojanowska (Uniwersytet Warszawski) [o mnie]
Asystenci redaktora naczelnego
dr Anna Bonek (Uniwersytet Warszawski) [o mnie]
dr Magda Żelazowska-Sobczyk (Uniwersytet Warszawski) [o mnie]
Redaktorzy tematyczni
translatoryka i translodydaktyka: dr hab. Monika Płużyczka, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski) [o mnie]
glottodydaktyka: dr Ilona Banasiak (Uniwersytet Warszawski) [o mnie]
lingwistyka legislacyjna: dr Anna Bonek (Uniwersytet Warszawski) [o mnie]
terminologia: dr Anna Bajerowska (Uniwersytet Warszawski) [o mnie]
komunikologia specjalistyczna: dr hab. Michał Wilczewski (Uniwersytet Warszawski) [o mnie]