DLA AUTORÓW

 

PROCEDURA RECENZOWANIA
GHOSTWRITING
COPYRIGHT
WYTYCZNE DLA AUTORÓW
OŚWIADCZENIE

 

 PROCEDURA RECENZOWANIA

 • Wszystkie nadesłane teksty są recenzowane najpierw przez komitet redakcyjny, a następnie przez dwóch recenzentów zewnętrznych  w trybie anonimowym z zachowaniem reguły podwójnej anonimowości (doubleblind peer review). Recenzja musi być sformułowana na piśmie i zakończona jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji bądź jego odrzucenia.
 • Ostateczną decyzję o przyjęciu tekstu do druku podejmuje, na podstawie zebranych recenzji, redaktor naukowy. Autor ma prawo ustosunkowania się do uwag zawartych w recenzjach w terminie 2 tygodni od dnia ich otrzymania. Niedotrzymanie tego terminu lub niezgłoszenie uwag jest uznawane za rezygnację z publikacji tekstu.
 • Nazwiska recenzentów zewnętrznych poszczególnych tekstów nie są ujawniane. Raz w roku czasopismo podaje jednak do publicznej wiadomości listę współpracujących recenzentów.
 • W przypadku stwierdzenia przez recenzenta konfliktu interesów, zachodzącego między nim a autorem (bezpośrednich relacji osobistych, relacji podległości zawodowej lub relacji wynikających z bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji) recenzent powiadamia o tym komitet redakcyjny.
 • Bezstronność decyzji podejmowanych przez komitet redakcyjny oraz recenzentów dotyczy także artykułów członków komitetu redakcyjnego oraz rady naukowej.
 • W pracach redakcyjnych oraz recenzenckich obowiązuje zasada poufności, która zobowiązuje członków komitetu redakcyjnego, komitetu naukowego oraz recenzentów do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących oceny tekstu, których ujawnienie mogłoby narazić Autora na szkodę.

 GHOSTWRITING

Podzielamy opinię MNiSW, że „Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności”. Z uwagi na to podejmujemy działania zmierzające do przeciwdziałania nierzetelności naukowej określanej jako ghostwriting i guest authorship. „Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji”. W związku z powyższym:

 • prosimy o ujawnienie (z podaniem afiliacji) autora/ autorów koncepcji, założeń, metod, itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji z podaniem jego/ ich wkładu w powstanie publikacji, jeżeli nie jest to autor/ nie są to autorzy zgłaszający manuskrypt;
 • prosimy także o podawanie informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów, czyli tzw. „financial disclosure„;
 • informujemy, że będziemy ujawniać wszelkie przejawy nierzetelności naukowej
  oraz przypadki łamania i naruszania zasad etyki naukowej.

 COPYRIGHT

 • Czasopismo wydawane jest na licencji CC BY-NC-ND. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autora. Zezwala się na wykorzystanie publikacji zgodnie z licencją – pod warunkiem zachowania niniejszej informacji licencyjnej oraz wskazania autora jako właściciela praw do tekstu. Treść licencji znajduje się na stronie: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl
 • Jeżeli tekst zawiera cytaty z utworu objętego zapisem o prawie autorskim lub z przekładu takiego utworu, na autorze tekstu spoczywa obowiązek uzyskania zgody na ich przedruk.
 • Główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

 WYTYCZNE DLA AUTORÓW

W celu ujednolicenia graficznej strony tekstów zamieszczanych w „Applied Linguistics Papers” oraz usprawnienia prac redakcyjnych prosimy wszystkich Autorów o przestrzeganie wskazówek podanych w dokumentach: [Wytyczne][Szablon]. Nieuwzględnianie ich może ze względów technicznych opóźnić lub uniemożliwić oddanie publikacji do druku. Prosimy wszystkich Autorów o przesyłanie swoich tekstów wraz z oświadczeniem i metadanymi. Artykuły przesłane bez abstraktów, bez słów kluczowych, oświadczenia i metadanych nie będą brane pod uwagę.

 OŚWIADCZENIE

W oświadczeniu o oryginalności artykułu oraz przeniesieniu praw autorskich Autorzy deklarują, że:

 1. tekst nie był wcześniej opublikowany (ani w całości ani w części) i jest oryginalną publikacją naukową;
 2. tekst nie został złożony do publikacji w innym wydawnictwie;
 3. dysponują prawami autorskimi zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zarówno do tekstu, tabel i materiału ilustracyjnego (fotografii, schematów, wykresów) zamieszczonego w publikacji;
 4. przenoszą na Uniwersytet Warszawski wyłączne prawo wydania i rozpowszechniania w/w utworu w formie publikacji elektronicznej na stronie internetowej czasopisma w otwartym dostępie, na licencji CC BY-NC-ND (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl), a także za pośrednictwem baz referencyjnych czasopism, o ile utwór ten zostanie przyjęty do publikacji;
 5. wyrażają zgodę na umieszczenie streszczenia artykułu, abstraktu i słów kluczowych w języku angielskim w bazach indeksacyjnych;
 6. wyrażają zgodę na przetwarzanie przez czasopismo Lingwistyka Stosowana danych osobowych wyłącznie w celach związanych z publikacją tekstu;
 7. zapoznali się i akceptują zasady publikacji utworów określone przez Redakcję Lingwistyki Stosowanej, które dostępne są na stronie internetowej czasopisma;
 8. wydawca ma prawo do dokonania w artykule koniecznych zmian wynikających z opracowania redakcyjnego;
 9. w odniesieniu do artykułu nie zachodzi zjawisko ghostwriting i guest authorship albo podobne w rozumieniu zaleceń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczących ochrony przed ghostwriting i guest authorship.

W oświadczeniu autorzy określają także swój procentowy wkład w powstanie artykułu.